54+

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
2018 m. gegužės mėnesį pradėjo vykdyti projektą “ Oi, tik duokit mums šansą! “
Projektas ( 2018 m. kovo 20 d. Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0112)
yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.
Projekto metu vykdomos šios veiklos:

  • Vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas:
  • vyresnių darbingo amžiaus asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą;
  • savanorius priimančių organizacijų mokymai ir individualios konsultacijos, mentorystės paslaugų jiems teikimas;
    *. mokymo, informavimo, konsultavimo paslaugų teikimas savanoriškoje veikloje ketinantiems dalyvauti ir dalyvaujantiems vyresniems darbingo amžiaus asmenims;
    *. kitos su savanoriškos veiklos organizavimu ir vykdymu susijusios veiklos, reikalingos projekto tikslui pasiekti.
  • Vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvavimas, individualus darbas su jais, jų poreikių ir galimybių vertinimas, motyvavimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, siekiant vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje.
    Vyresnio darbingo amžiaus žmonės turės galimybes savanoriškai prisidėti savo darbais, žiniomis, įgūdžiais prie bendruomenės stiprėjimo bei tobulėti patiems. Projektas suteikia galimybes vyresnio darbingo amžiaus asmenims dalyvauti savanoriškoje veikloje bei darbo rinkoje, dalintis savo turima patirtimi su jaunesniąja karta, įsitraukti į savęs pažinimo mokymus, išbandyti kūrybines ir savęs realizavimo veiklas. Projekto vykdymo metu dengiamos kelionės ir savanoriavimo išlaidos, o grupinių mokymų metu projekto dalyviai vaišinami pietumis.