SKPC

SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRAS

  J. Biliūno g. 7, LT-29113 Anykščiai

                                                      Lankytojų priėmimas :

                                                     pirmadienį–penktadienį 8–17 val.

                                                   Pagalba teikiama telefonu 8 615 45 464

                                               arba el. paštu   anyksciumoterys@gmail.com                                                   

Smurtas šeimose yra viena skaudžiausių ir aktualiausių problemų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. užregistruota 5 801 nusikaltimas dėl smurto artimoje aplinkoje. 78,9 proc. suaugusių nukentėjusiųjų sudarė moterys, 12,5 proc. visų nukentėjusiųjų – vaikai iki 18 metų. Nusikaltimai dėl smurto artimoje aplinkoje sudaro net 15,1 proc. visų užregistruotų nusikaltimų. 160 – tiek pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje kasdien sulaukia policijos pareigūnai

Smurtas artimoje aplinkoje vis dar lieka paslėptas reiškinys, kurio tikslius mastus nustatyti trūksta duomenų. Viešosios nuomonės tyrimo duomenimis, 60 proc. patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, pagalbos nesikreipė (80 proc. vyrų, 54 proc. moterų). Dažniausiai fiksuojamas fizinis smurtas, t. y., psichologinio ir ekonominio, seksualinio smurto atvejų beveik nefiksuojama.

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras  vykdo Specializuos kompleksinės pagalbos centro (SKPC) funkcijas daugiau kaip 10 metų, t.y. įsigalėjus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui. Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras (SKPC) – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Į juos gali kreiptis visų Lietuvos savivaldybių gyventojai. Pagalba nemokama ir konfidenciali. Į Specializuotos pagalbos centrą galima kreiptis bendru numeriu visoje Lietuvoje – 8 700 55516 arba į Anykščių SKPC numeriu 8 615 45464. Anykščių SKPC teikia pagalbą  visiems Utenos apskrities rajonams ir daliai Vilniaus miesto. Pagalba nemokama ir konfidenciali.

Policija smurtą artimoje aplinkoje patyrusio žmogaus kontaktus perduoda Specializuotos pagalbos centrui. Į jį galima kreiptis ir savarankiškai, nelaukiant, kol situacija taps pavojinga gyvybei.

SKPC, gavęs pranešimą iš policijos pareigūnų apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusius asmenis, suteikia jiems specializuotą kompleksinę pagalbą.

Organizuojant pagalbos teikimą SAA patyrusiems asmenims, atsižvelgiama  į skirtingų tikslinių grupių poreikius.

Specializuotą pagalbą gavusių žmonių skaičius per dešimtmetį labai išaugo. Jei 2012 m. pagalba buvo suteikta 1,2 tūkst. asmenų, tai 2021 m. – beveik 12 tūkst. asmenų, t. y. dešimt kartų daugiau

SKPC teikia socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, laikino apgyvendinimo suteikimo), psichologines ir teisines konsultacijas, teikia tarpasmeninių santykių su artimaisiais atnaujinimo paslaugas.

SKPC taip pat organizuoja informacines priemones (seminarus, apskrituosius stalus, informacines kampanijas, priemones per žiniasklaidą), skirtas viešinti LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme (Žin., 2011, Nr. 72-3475) numatytas veiklas ir nuostatas, pagalbos teikimą smurtą patyrusiems asmenims, bei vykdo  smurto artimoje aplinkoje prevenciją.

Teikdama pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje  nukentėjusiems asmenims SKPC formuoja  visuomenės požiūrį į visų rūšių smurtą kaip į nusikaltimą, turintį socialines, psichologines, ekonomines pasekmes ne tik SAA patyrusiam asmeniui, bet ir visai visuomenei, didina smurto atpažinimą, skatina netoleranciją smurtui, kuris dažniausiai naudojamas prieš moteris, keičiant stereotipines nuostatas smurtą patyrusių moterų atžvilgiu.

 

Kovai su smurtu Lietuvoje 2011 m. gruodžio mėn. įsigaliojo „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas“ , kurio tikslas – įtvirtinti, smurtą patyrusio asmens apsaugą, siekti, kad būtų kuo greičiau įvertinta smurtautojo padaryta veika. Šio įstatymo pagrindinė paskirtis – prevencinė  padėti smurto aukai iškart, tuo momentu.
Įgyvendinant šio įstatymo nuostatas  ir Specializuotos pagalbos centrų programą, buvo įsteigti  centrai (SPC), veikiantys visoje Lietuvoje teritoriniu principu. Visas centrų sąrašas ir jų aptarnaujamos teritorijos: http://www.lygus.lt/spc-ontaktai/