Istorija

ANYKŠČIŲ MOTERŲ UŽIMTUMO IR INFORMACIJOS CENTRAS

AMUIC – visuomeninė organizacija, dirbanti su moterimis ir moterų labui. MUIC vienija įvairaus amžiaus, tautybių, religijų bei pažiūrų moteris, kad jos galėtų maksimaliai išreikšti savo kūrybines galias, vykdydamos pilietines, motinystės ir šeimos priedermes.

AMUIC buvo įsteigtas 1995 metų rugpjūčio mėnesį ir vadinosi Anykščių moterų klubu. 2005 m. klubo narių susirinkime moterų klubas buvo reorganizuotas į Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centrą.

Organizacijos misija

Pagerinti moterų padėtį rajone, mažinant jų socialinę atskirtį, sprendžiant moterų užimtumo, verslo kūrimo, integracijos į darbo rinką lygiateisiškumo principais , klausimus.

Organizacijos tikslai:

  • Remti ir ginti moterų interesus klausimais, susijusiais su jų socialine ir ekonomine padėtimi, gerove bei statusu visuomenėje, psichologinio klimato gerinimu šeimoje ir smurto mažinimu.
  • Orientuotis į moterį kaip kūrėją, skatinti būti savo gyvenimo šeimininke, lygiomis teisėmis su vyrais stiprinti valstybės ir tautos gerovę.
  • Socialinės apsaugos sferoje kurti prielaidas moters profesinei saviraiškai, siekti socialinių garantijų moterims ir šeimoms, dalyvauti socialinės atskirties, skurdo mažinimo, kvalifikacijos tobulinimo, socialinių paslaugų teikimo, mokymosi visą gyvenimą programose.

Savo tikslus AMUIC įgyvendina per:

  • Mokymus;
  • Konsultavimą;
  • Informavimą;
  • Sociokultūrinę veiklą;
  • Savanoriško darbo organizavimą

Narystė koalicijose:

LUMA

Lietuvos moterų forumas

Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas

ReGina

VO „Moterys ir Verslas Lietuvoje“